โฮมเพจ   /  กรณีศึกษาการทำเหมืองข้อมูล

กรณีศึกษาการทำเหมืองข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย สารสนเทศ กรณีศึกษา …

การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อช่วยการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อสาขาระบบ ... สารสนเทศ กรณีศึกษา นักศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

155-484 การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining)

Data Mining. : | Data Mining: Theories and Algorithms for Tackling Big Data. Managing Data Analysis. Business analytics and data mining Modeling …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ejournal27 2 2020

การให้บริการหลังการขาย เป็นต้น ซึ่งบริษัทกรณีศึกษาเป็น ... การท าเหมืองข้อมูลเป็นการค้นหารูปแบบ ... ในการท าเหมืองข้อมูลเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเปรียบเทียบตัวแบบสำหรับใช้พยากรณ์คะแนน O-NET ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำผลคะแนน o-net ของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านพะทาย อำเภอ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

=> เหมืองข้อมูล

Data Mining (เหมืองข้อมูล ) คือกระบวนการที่กระทำกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น ในปัจจุบันการทำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฐานข้อมูลผลงานการวิจัย | ThaiEdResearch

ThaiEdResearch 862 ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา. National Research and Innovation Information System (NRIIS) 358 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ. Thai Digital Collection (TDC) 58 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดของ

การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เมื่อใช้ดาต้าไมน์นิง ข้อมูลขนาดใหญ่จะถูกวิเคราะห์และสืบค้นความรู้หรือสิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต

กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต ... 2.4 การท าเหมืองข้อมูล 33 บทที่ 3 แบบจ าลองการท าเหมืองข้อมูลการท่องเที่ยวจากกระดานสนทนาออนไลน์ด้าน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรณีศึกษา บริษัทเหมืองแร่ลิวง จํากัด จังหวัดสงขลา …

การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมของโครงการเหมืองหินแกรนิตเพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัทเหมืองแร่ลิวง จํากัด จังหวัด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้เหมืองข้อมูลส าหรับพิจารณาการให้สินเชื่อส …

MSU iThesis 61011284502 thesis / recv: 12072564 19:03:57 / seq: 10 ง บทคัดย่อภาษาไทย ชื่อเรื่องการใช้เหมืองข้อมูลส าหรับพิจารณาการให้สินเชื่อส าหรับธนาคาร …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมวลสาระชุดวิชาคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล …

กรณีศึกษาการทำเหมืองข้อมูล / วิทยา พรพัชรพงศ์ -- หน่วยที่ 13. หลักการพื้นฐานของธุรกิจอัจฉริยะ / วีระ บุญจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Data Mining คือ 2 เทคนิค ทำเหมือง ข้อมูล ขั้นตอน

การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือกระบวนการที่กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Applied of Data Mining Techniques for Searching …

1.4.1 เหมืองข้อมูล (Data Mining) หมายถึง กระบวนการที่กระทำกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบจําลองพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต

คําสําคัญ: การทําเหมืองข้อมูล, ต้นไม้ตัดสินใจ, เครือข่ายประสาทเทียม, แบบจําลองการพยากรณ์ผลการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การคิดวิเคราะห์ข้อมูล

การเรียงลำดับของการตัดสินใจที่เราจะให้ความสนใจในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองประเภท: (1) การตัดสินใจที่จะต้อง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูลของระบบการจัดการเรียนออนไลน์ : …

การทำเหมืองข้อมูล (data mining) เป็นกระบวนการสร้างความรู้ (knowledge) จากฐานข้อมูลประมวลผลรายการ (transactional database) เพื่อใช้ในการบริหาร …

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

แบบจำลองเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยการจำแนกประเภทข้อมูล กรณีศึกษา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Data Mining คือ 2 เทคนิค ทำเหมือง ข้อมูล ขั้นตอน

กระบวนการทําเหมืองข้อมูลการใช้เว็บไซต์ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอนด้วยกันคือ. – การเตรียมข้อมูล (Preprocessing) เป็นขั้นตอนการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความวิจัย

ตัวแบบพยากรณ์การลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทประกันภัย ... เกี่ยวกับเทคนิคการทำาเหมืองข้อมูล เพื่อลดปัญหาอัตราการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้เหมืองข้อมูลส าหรับพิจารณาการให้สินเชื่อส …

MSU iThesis 61011284502 thesis / recv: 12072564 19:03:57 / seq: 10 ง บทคัดย่อภาษาไทย ชื่อเรื่องการใช้เหมืองข้อมูลส าหรับพิจารณาการให้สินเชื่อส าหรับธนาคาร ผู้วิจัย ขวัญนภา พิมพ์ชารี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การกรองน้ําสําหรับการทําเหมืองแร่

DMI-65 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย. ประวัติกรณี: การบําบัดน้ําในเหมืองแร่. เว็บไซต์เหมือง Cloudbreak ของกลุ่มโลหะ Fortescuu ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุคต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูล…

การประยุคต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมวลสาระชุดวิชาคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล …

กรณีศึกษาการทำเหมืองข้อมูล / วิทยา พรพัชรพงศ์ -- หน่วยที่ 13. หลักการพื้นฐานของธุรกิจอัจฉริยะ / วีระ บุญจริง -- หน่วยที่ 14.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Applied Data Mining of Information Technology Career …

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

รายละเอียดเพิ่มเติม

การทำเหมืองแร่

การทำเหมืองแร่ คือการสกัดเอา แร่ ที่มีค่า หรือ วัสดุทาง ธรณีวิทยา อื่นๆ จากใต้ผืนแผ่นดิน ปกติขุดที่ตัวแหล่งแร่หรือ สายแร่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม