โฮมเพจ   /  คู่มือบริการเกี่ยวกับโรงงานคัดกรอง

คู่มือบริการเกี่ยวกับโรงงานคัดกรอง

Coronavirus Disease 2019 COVID 19

แนวทางการดำเนินงานคัดกรอง เฝ้าระวัง และสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กรมควบคุมโรค

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HOSxP

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HOSxP. HOSxP ระบบบันทึกการคัดกรองผู้สงสัย COVID-19. HOSxP คู่มือระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่. HOSxP คู่มือระบบงานคัดกรอง. HOSxP ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

AUDIT แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา …

คู่มือนี้แนะนำวิธีการใช้แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol Use Identification Test หรือAUDIT)โดยกล่าวถึงวิธีการคัดกรองผู้ดื่มสุราที่ดื่มแบบมี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดระบบ อสม. และภาคประชาชน สำหรับ Local quarantine …

แสดงสัญลักษณ์การคัดกรองครัวเรือน ไม่ใช่ โควิด-19 โควิด-19 รักษา อสม.รายงานผ่านอสม.ออนไลน์ หัวข้อรายงานเหตุ "เฝ้าระวังโควิด-19" 2.

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

การคัดกรอง (Triage ) เพื่อจัดล าดับความเร่งด่วนของการรักษาพยาบาล 2. การช่วยเหลือเบื้องต้น จัดการและปฏิบัติการพยาบาล (ณ จุดเกิด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Q&A on Coronavirus for Health Workers Thailand

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบสำหรับการจัดตั้งหน่วยแยกโรค (Isolation Ward) หากท่านต้องการทราบข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ป้องกัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อผลงาน …

4.การออกแบบระบบการให้บริการที่เหมาะสม กับสภาพปัญหาและความต้องการผู้ป่วย -พัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงที่จะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. # & & ) ได้ก าหนดเกี่ยวกับการจัดให้มี ศูนย์บริการร่วมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนไว้ใน มาตรา ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 …

2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วยและป้องกันการแพร่เชื้อ 1) จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ โดยคิดจากเกณฑ์พื้นที่สำหรับให้นั่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการพยาบาล …

1. คัดกรองผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยใช้หลักการประเมินผู้สูงอายุอย่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการบันทึก ข้อมูลใน JHCIS

การบันทึกคัดกรองการมองเห็นในผู้สูงอายุ ใน JHCIS - HOSXP PCU.pdf. Owner hidden. Feb 4, 2014. ... คู่มือการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน (25-06-2556).pdf.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลของโปรแกรมการสอนแบบสร้างแรงจูงใจต่อการรับรู้เกี่ยวกับโรคและอัตราการมา

ของสตรีต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, การมารับบริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ศรีนครินทร์เวชสาร 2554; 26(1): 9-16Srinagarind Med J 2011: 26(1): 9-16

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการและเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย …

กรณีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การให้บริการด้วยวิธี HPV DNA Test *** หน่วยบริการที่รับตัวอย่างมาตรวจ เป็นผู้บันทึกเบิกผ่านระบบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิทย์ฯ จับมือสภาอุตสาหกรรมอบรมการตรวจคัดกรองโควิด 19 …

รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ ... กรมวิทย์ฯ จับมือสภาอุตสาหกรรมอบรมการตรวจคัดกรองโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธี atk.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดูแลสุขภาพจิตสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาน…

ลดอคติต่อผู้ติดเชื้อ covid-19 - ทีมเฉพาะกิจ* สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ covid-19

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1

ในการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ ... และผู้ใช้สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบําบัดรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชน …

• องค์กรชุมชน ประกอบด้วย องค์กรพัฒนาเอกชนที่จะช่วยระบุตัวผู้ที่ใช้ยาเสพติด โดยมีการตรวจคัดกรองขั้นพื้นฐานของปัญหา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ …

ประสานการปฏิบัติกับกลุ่มงานอื่น ๆ เกี่ยวกับงานธุรการ ๒. ประสานงานกับโรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องของงานการศึกษาพิเศษ(การ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู มือ การปราบปรามการค ามนุษย และคุ มครองช วยเหลือผู …

คู่มือการปราบปรามการค้ามนุษย์และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สำ าหรับ ... เกิดเหตุ บทที่ 3 การจับกุม บทที่ 4 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล ... ไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับ กำรใช้แบบคัดกรองและแบบประเมิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรการในการป้องกันและควบคุม โรคโควิด-19 (COVID-19) : โดย …

1.สภาพปัญหา : ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องประมาณ 2-3 เดือนแล้วและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โรคโควิด-19 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับวัณโรค สำนักวัณโรค

เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยาอ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการพยาบาล

3.7 เครื่องมือที่ใช้คัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุชนิด mna 23 3.8 แบบประเมินภาวะโภชนาการชนิด mna 24

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน กระบวนงานการจัดฝึกอบรม

* คู่มือการปฏ ิบัติงานกระบวนการจ ัดฝึกอบรม ... 4.ให้คําปรึกษา / บริการ ด้านวิชาการประชาส ัมพันธ์วิชาชีพการประชาส ัมพันธ์และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

cct.thaieduforall

กรุณากรอก Username และ E-mail ที่ท่านได้บันทึกไว้ในระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม